Dovedirea calității de asigurat

Condiții generale

Documente necesare pentru a dovedi calitatea de asigurat

Salariați

Act de identitate și adeverință eliberată de angajator care poartă viza casei de asigurări de sănătate.

 

Persoane fizice autorizate (PFA)

Act de identitate și dovada ultimei plăți la FNUASS.

 

Persoanele fizice fără venit obligate să se asigure

Act de identitate și ultima chitanță de plată în care este stipulată ultima lună/trimestru pentru care s-a plătit.

 

Pensionari

Act de identitate și ultimul cupon/talon de pensie.

 

Copii în vârstă de până la 18 ani

Act de identitate, dacă nu realizează venituri din muncă.

 

Elevii, ucenicii peste vârstă de 18 ani și sub 26 de ani dacă nu realizează venituri din muncă

Act de identitate și adeverința de elev sau carnetul de elev vizat la zi.

 

Absolvenții de liceu, pâna la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni

Act de identitate și un act din care să rezulte absolvirea liceului.

 

Studenții dacă nu realizează venituri din muncă

Act de identitate și adeverința de student sau legitimația de student vizată la zi.

 

Tinerii cu vârsta de pănă la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului și nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social

Act de identitate, act doveditor că provine din sistemul de protecție a copilului, declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că se află în îngrijirea altei persoane și documente eliberate de unitățile fiscale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile și/sau nu este beneficiar de ajutor social.

 

Șomer

Act de identitate și carnetul și/sau adeverința eliberată de AJOFM.

 

Beneficiar de ajutor social

Act de identitate și adeverința eliberată de primărie din care să rezulte calitatea de asistat social conform Legii nr. 416/2001.

 

Persoane cu handicap

Act de identitate, certificat de încadrare într-un grad de handicap, vizat periodic, și documentul eliberat de unitățile fiscale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile.

 

Asigurarea de sănătate facultativă (membrii misiunilor diplomatice, cetățenii străini și apatrizii care se află temporat în țară și nu au solicitat viză de lungă ședere, cetațean român cu domiciliul în străinătate care se află temporat în țară)

Act de identitate și dovada calității de asigurat se face cu ultima chitanță de plată în care este stipulată ultima lună/trimestru pentru care s-a efectuat plata.

 

Beneficiari legi speciale (Decretul Lege nr. 118/1990: veteran de razboi, erou-martir al revoluției, etc.)

Act de identitate, un document doveditor în acest sens, eliberat de instituția abilitată să elibereze acest act (vezi mai jos) și document eliberat de unitățile fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decat cele din pensii.

 

Detinuții politici

Certificatul din care reiese că este încadrat în prevederile Legii nr. 118/1990.

 

Eroii Revoluției din decembrie 1989

Certificatul de erou al Revoluției.

 

Veterani de război

Legitimația de veteran.

 

Femeile însărcinate, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe țară

Act de identitate și adeverința medicală și a documentului eliberat de unitățile fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile sau pe baza documentelor justificative că realizează venituri sub salariul de baza minim brut pe țară.

 

Lăuzele, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe țară

Act de identitate și certificatului de naștere a copilului și a documentului eliberat de unitățile fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile sau pe baza documentelor justificative că realizează venituri sub salariul de baza minim brut pe țară.

 

Bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății, până la vindecarea respectivei afecțiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse

Act de identitate și un document care să ateste boala inclusă în programele naționale de sănătate.

 

Coasiguratul

Act de identitate și un document care atestă calitatea de asigurat a persoanei în întretinerea căreia se gasește coasiguratul. Pot fi coasigurați următoarele categorii de persoane soțul, soția și parinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate.

 

Militarii – care satisfac serviciul militar în termen

Act de identitate și adeverință eliberată de unitățile militare competente.

 

Persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute în art. 105, 113 și 114 din Codul penal și pentru persoanele care se afla în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, dacă nu au venituri

Adeverința emisă de instițutiile din subordinea Ministerului Administratiei și Internelor.

 

Persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă

Act de identitate și adeverința emisă de angajator.

 

Persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane și se află în timpul procedurii necesare stabilirii identității

Act de identitate și adeverința eliberată în acest sens de instituțiile din subordinea Ministerului Administrației și Internelor.

 

Cetațenii străini și apatrizii – care au solicitat și obținut prelungirea dreptului de ședere temporară sau au domiciliul în România

Act de identitate (pașapoarte) și document eliberat de casa de asigurări de sănătate.

 

Nu uitați!

Calitatea de asigurat și drepturile de asigurare încetează odata cu pierderea dreptului de domiciliu sau de ședere în România.